TOP

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ให้นักเรียนศึกษา บทที่ 1 เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของฟิสิกส์

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

คำถาม

1. ให้นักเรียนสรุปความหมายของฟิสิกส์เป็นของตนเอง
2. ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของฟิสิกส์ยุคเริ่มแรก กับฟิสิกส์ยุคใหม่ที่เห็นเด่นชัด
3. สาขาหลัก และสาขาย่อยของฟิสิกส์มีกี่สาขา อะไรบ้าง

โดยเข้าไปตอบที่ Facebook ตาม Link นี้ เท่านั้นนะครับ

Read More
TOP

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ให้นักเรียนศึกษา บทที่ 1 เรื่อง ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

คำถาม
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืออะไร มีความสัมพันธ์และแตกต่างกันอย่างไร
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสาขาวิชาอะไรบ้าง
3. จงสรุปย่อถึงประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งทางตะวันตกและประเทศไทย
4. จงอธิบายถึงประโยชนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์มาพอสังเขป

โดยเข้าไปตอบที่ Facebook ตาม Link นี้ เท่านั้นนะครับ

Read More
TOP

14.3.2 ความลึกจริง ความลึกปรากฏ

          เมื่อเรามองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ำจะมองเห็นเหมือนตื้นขึ้นมาจากที่เป็นจริง เนื่องจากการเกิดการหักเหในน้ำดังรูป เราเห็นรังสีสองรังสี คือ มาจากจุด O และเสมือนว่ามาจากจุด I ดังนั้นผู้สังเกตจะเห็นภาพเสมือนที่ I

image 

          จากรูป วัตถุอยู่ในน้ำตรงจุด C ลึก AC ถ้ามองวัตถุนี้จากอากาศ ปรากฏว่ามีการหักเหของแสงทำให้เห็นวัตถุตื้นขึ้นมาอยู่ที่ B ลึกปรากฏเท่ากับ ABclip_image002

ดังนั้น จึงอาจเขียนได้ว่า

image

ถ้าพิจารณากรณีที่มุมมองไม่โตมากนัก หมายถึง กรณีที่ image 1 และ image 2 เป็นมุมเล็กๆ เราจะได้ว่า AB clip_image012 OB และ AC clip_image012[1] OC

ดังนั้นได้

image

แต่

image

และ

image

ดังนั้นได้

image

เมื่อ n1 และ n2 เป็นดรรชนีหักเหของน้ำหรือตัวกลาง 1 และอากาศหรือตัวกลาง 2 ตามลำดับ

Read More